ระบบงานที่ใช้ในการบริหาร จัดการงานต่างๆ ภายในองค์กร ช่วยลดขั้นตอนและภาระงานของผู้ใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ

รายการผลงานที่แสดง 6 ผลงาน

กรมธนารักษ์ - ระบบการลงทะเบียนเข้าใช้งานบริการเครือข่าย ระบบบริหารจัดการ

สำหรับการลงทะเบียนขอใช้งาน Wi-Fi , VPN , Email และอื่นๆเกี่ยวกับระบบเครือข่ายของกรมธนารักษ์


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบบริหารจัดการ

เป็นระบบบริหารจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบริหารลูกหนี้ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระค่าจัดเก็บในแต่ละปีภาษี มีระบบออกใบแจ้งประเมินที่สามารถรับชำระเงินออนไลน์และระบบใบเสร็จ รวมถึงการออกรายงาน กค. ต่างๆ


SU-eBudget ระบบคำของบประมาณ กองแผน มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบบริหารจัดการ

เป็นระบบบริหารจัดการคำของบประมาณของกองแผน มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบเน้นการดีไซน์สมัยใหม่ เรียบง่าย และที่สุดคือการใช้งานที่ง่ายมาก หลีกหนีทุกกฎเกณฑ์ของระบบบริหารจัดการที่ซับซ้อนขององค์กรใหญ่ๆ


Ticket support system - ISC Co.,Ltd. ระบบบริหารจัดการ

ระบบบริหารจัดการภาระงาน การแจ้งเตือนงาน และการสร้างการบูรณาการระหว่างบริษัท ช่างเทคนิค และลูกค้า เป็นระบบที่สามารถสร้างการซัพพอร์ตแบบฮอตไลน์ เพื่อการกระจายงานอย่างอัตโนมิไปให้กับช่างเทคนิค มีการออกรายงานและการบันทึกออกเอกสารงานต่างๆ


Ticket Support System (Collaboration with Technician , Subcontractor and Customer) ระบบบริหารจัดการ

ระบบบบริหารจัดการภาระงาน และการสร้างคำสั่งงาน เพื่อการบูรณาการระหว่างช่างเทคนิค ผู้รับเหมา และลูกค้า มีการเก็บประวัติ การรายงานและระบบการจัดการเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินอยู่ในระบบด้วย


Human Resource Management System ระบบบริหารจัดการ

ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นระบบจัดการภายในองค์กรที่รวบรวมระบบการลางาน ระบบสลิปเงินเดือน ระบบการลดหย่อนภาษี ระบบค่าล่วงเวลา และระบบขอเอกสารการรับรองต่างๆของพนักงาน มีการเชื่อมต่อกับ LDAP ภายใน และสามารถจัดการทั้งระบบได้ครั้งละมากกว่า 1 บริษัท กล่าวคือ 1 ระบบสามารถแยกเป็นบริษัทภายในระบบได้โดยไม่จำกัด


Alternate Text